П О Л О Ж Е Н Н Я щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення міської ради

                                                                                              від 16.08.2017 № VІІ/22-253

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гірницької міської ради.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.Положення про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності розроблено з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду м. Гірник та врегулювання земельних відносин.

1.2.Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, розділом ХІІІ Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», законами України, іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

1.3.Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.4.Об"єктами оренди  є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

1.5.Орендодавцем земельних ділянок, що перебувають у комунальній   власності (до розмежування земель  комунальної власності) є Гірницька міська рада.

1.6.Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

1.7. Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

1.8. Орендна плата за землю - це платіж , який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у  комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

 

 

2.ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ.

 

2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

2.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

2.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду на підставі рішення міської ради.

2.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, але річна сума платежу:

2.4.1. не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення  - розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу України;

2.4.2. не може перевищувати:

- для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну  інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) -3 відсотки нормативної грошової оцінки;

- для інших земельних ділянок, наданих в оренду – 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

2.4.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 2.4.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

2.5. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду.

2.6. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

2.7. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності з вимогами діючого законодавства.

У разі проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель розмір орендної плати за земельні ділянки буде змінено відповідно до коефіцієнту індексації без внесення змін до договорів оренди землі.

2.8. Розмір річної орендної плати за використання земельними ділянками нараховується згідно з формулою:

Опл = Го х Кф, де

Опл – розмір річної орендної плати,

Го- нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду (грн.),
Кф- числове значення  відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до функціонального використання.

2.9. Ставки орендної плати за землю встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земель згідно з додатком. 

2.10 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 

3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

 

3.1. Орендна плата підлягає сплаті з дня державної реєстрації права оренди земельної ділянки.

3.2.Строки внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди відповідно до Податкового кодексу України.

3.3. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди землі, справляється пеня у розмірі 120% обчислювальної ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу за орендну плату несплаченої суми за кожний день прострочення.

3.4. Несплата орендної плати за земельну ділянку протягом трьох місяців вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

3.4. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням  або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

3.5. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Колошина О.А.

Добавить комментарий

Обновить

Скільки днів в році (не високосному)? (вкажіть число)